Všeobecné podmínky platné od 1. 1. 2015

Všeobecné podmínky

Chalupa-Hutě.cz – Ladislav Sviták (dále jen ubytovatel) poskytuje svým klientům ubytování v rekreační chalupě Hutě č. p. 1, 39165 Bechyně.

Všeobecné podmínky zde obsažené upravují vzájemný smluvní vztah mezi klientem a ubytovatelem. Podmínky jsou pro obě strany závazné a vstupují v platnost dnem, kdy ubytovatel obdrží závaznou objednávku nebo zaplacenou zálohu na pobyt od klienta. Za smluvní vztah pro všechny spolucestující klienty na rezervovaný objekt či službu nese odpovědnost klient, který objednávku podepsal. Ubytovatel je oprávněna poskytnout pobyt pouze osobě starší 18 let.

Práva a povinnosti klienta: klient má právo být řádně seznámen s rezervovaným objektem, cenou a dalšími důležitými informacemi potřebnými k bezproblémovému uzavření smluvního vztahu, využít všech zaplacených služeb.

Klient je povinen v dohodnutém termínu uhradit objednané služby ubytovateli. Dále je povinen předat Voucher (ubytovací poukaz), ubytovateli zaplatit kauci a poplatky pro obecní úřad (pokud není uvedeno jinak), sepsat s ubytovatelem při příjezdu na objekt předávací protokol (vystavuje ubytovatel objektu) a doplatit objednané služby.

Práva a povinnosti ubytovatele: ubytovatel si vyhrazuje právo úpravy cen ubytování v případech, které nešlo předem předvídat. O této skutečnosti musí být klient předem informován. Ubytovatel si vyhrazuje právo zrušit pobyt v případě, že by se ze závažných důvodů nemohl uskutečnit (náhlé nutné opravy objektu, úmrtí, neobyvatelný dům v důsledku přírodní katastrofy apod.). V těchto případech je ubytovatel povinen poskytnout klientovi náhradní ubytování nebo mu neprodleně vrátit celou zaplacenou částku. V případě, že klient odmítne náhradní ubytování, nemá již nárok na jakékoliv další náhrady. Ubytovatel neodpovídá za dodatečné změny, které mohou nastat v průběhu roku ze strany třetích osob (státní úřady, policie, soukromé osoby, apod.) - jedná se hlavně o uzávěry silnic, restaurací, parkovišť, sportovišť, rekreačních zařízení, přístupových cest k objektu, lyžařských vleků apod. Zároveň neručí za změny cen doplňkových služeb obsažených v katalogu, které klient platí na místě (jedná se např. o ceny za parkování, ceny v půjčovnách sportovních potřeb, ceny za vleky, koupaliště, sauny apod.). Ubytovatel nezajišťuje pro své klienty dopravu.

Objednávky a platby:

klient zašle objednávku ubytovateli faxem, emailem nebo poštou (zde musí být vždy uveden počet osob, počet dětí, adresa, telefon, termín), při telefonickém kontaktu s ubytovatelem stačí uvést adresu, e-mail, vybraný objekt, termín a telefonický kontakt na pověřenou osobu. Ubytovatel poté vystaví a zašle závaznou objednávku, potvrzení pobytu a rozpis platby k úhradě.

úhrada ubytování/služeb: klient hradí ubytovateli 50 % zálohu z celkové částky služeb při objednávce a doplatek nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt.

Při objednávce kratší než 30 dní před čerpáním služeb uhradí klient ubytovateli celou částku najednou.

• potvrzení závazné objednávky obsahuje potvrzení ubytovatele o rezervaci objektu pro klienta, způsob platby (popř. požadované doklady pro zaměstnavatele)

• klient je povinen uvést vždy před vystavením potvrzení závazné objednávky ze strany ubytovatele jiný, než standardní způsob platby. Pokud např. pobyt hradí zaměstnavatel fakturou, je nutné tuto skutečnost uvést již při objednávání služeb, spolu s údaji, které jsou nezbytné pro tento úkon. První a druhá faktura za konkrétní pobyt je ubytovatelem vystavena klientovi zdarma. Třetí a každá další faktura na stejný pobyt je zpoplatněna částkou 100,-Kč/1 faktura. Za dodatečné změny (po vystavení potvrzení objednávky ze strany ubytovatele) ve způsobu platby, změny tiskopisů a jednotlivých faktur pro zaměstnavatele apod. účtuje ubytovatel jednorázový poplatek 250,-Kč.

• klient stvrzuje zasláním vyplněné závazné objednávky na služby, že byl seznámen se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi

• nejdéle 7 dní před nástupem na rekreační objekt zašle ubytovatel klientovi ubytovací poukaz (Voucher) s příjezdovou cestou k objektu a s dalšími potřebnými informacemi týkajícími se čerpání služeb

• ubytovací poukaz (Voucher) zasílá ubytovatel klientům do e-mailových schránek, popřípadě poštou (nebo jiným způsobem) na vyžádání ze strany klienta

• bez doplacení objednaných služeb hotově ubytovateli objektu při nástupu na pobyt nebude klient ubytován!

• nejkratší doba pobytu u ubytování je na min. 3 placené noci. V případě pobytu pá - ne to znamená, že cena za noc = ceně za den (příjezd i odjezd lze dohodnout individuálně)

Rekreační pobyty:

- pobyty v rekreačním zařízení jsou v hlavní sezóně (léto - zima) týdenní. Při ubytování v mimosezóně lze zajistit

-nástup a ukončení je vždy v sobotu (pokud není uvedeno jinak), příjezd na objekt je od 15.00 do 17.00 hod., odjezd do 10.00 hod.

-v průběhu pronájmu je možné využít doplňkové služby nabízené ubytovatelem (pronájem výčepního zařízení, grilu na sele, apod.) - tyto služby jsou většinou za poplatek s úhradou u ubytovatele při pobytu

-bazény u rekreačních objektů jsou v provozu zpravidla od 15.06. - 15.09. (s přihlédnutím k aktuálnímu počasí)

-o vhodnosti objektu pro pobyt malých i větších dětí rozhoduje klient

-na ubytování si lze s sebou vzít psa či kočku, v tom případě ubytovatel objektu požaduje poplatek 30 až 100,-Kč za zvíře a noc – dle aktuálního ceníku

-všechna spotřebovaná energie a voda není zahrnuta v ceně. Klient je povinen zaplatit ubytovateli při odjezdu skutečně spotřebovanou energii a vodu. Od září do konce května je ubytovatelem požadován poplatek za otop 150 Kč/ den.

-v ceně nejsou zahrnuty místní poplatky za rekreační pobyt pro obecní úřad - splatné při nástupu na pobyt ubytovateli objektu, běžně se ceny pohybují od 5 do 30 Kč za osobu a den 

-klient skládá při nástupu na pobyt vratnou kauci od 4 500 Kč. Tato kauce se po ukončení pobytu vrací v plné výši, pokud nedošlo k poškození majetku ubytovatele, v opačném případě má ubytovatel právo si z této kauce uhradit případné škody

-maximálním počtem osob na objektu se rozumí počet všech ubytovaných osob bez rozdílu věku po celou délku pobytu. Překročení této kapacity kdykoliv v průběhu pobytu je důvodem k předčasnému ukončení pobytu bez finanční náhrady nebo k doplacení pobytu za osoby navíc. Max. kapacitou objektu se rozumí součet všech pevných lůžek a přistýlek na objektu

-klient je povinen předat ubytovateli po ukončení pobytu objekt ve stejném stavu a uklizený tak jako jej převzal. Pokud tak neučiní, má ubytovatel objektu právo na přiměřenou srážku z kauce za případný dodatečný úklid

Standardní vybavení objektů a cena: nabízený objekt je vybaven dle nabídky v katalogu nebo na webových stránkách ubytovatele. V základu nabízí vybavenou kuchyňku k vaření, vodu, WC, energii (topení, vaření, ohřev vody apod.) a povlečení (pokud není uvedeno v nabídce nebo na potvrzené objednávce jinak). Cena je stanovena za nájem takového objektu a celkový počet možných ubytovaných osob.  

Voucher (ubytovací poukaz): je doklad o předplacených službách a obsahuje veškeré potřebné informace k pobytu (příjezdová cesta, kontakt na provozovatele objektu, čas příjezdu apod.). Klient je povinen tento doklad předat ubytovateli při příjezdu. Bez tohoto dokladu nebude klient ubytován. Rozhodne - li se klient pro předčasný odjezd z objektu, je povinen předat objekt ubytovateli, klíče od objektu a zapsat do Voucheru nebo předávacího protokolu důvod odjezdu. Předčasným odjezdem nevzniká klientovi právo na vrácení nespotřebované platby za objednané služby.

Stornovací podmínky (chaty, chalupy, apartmá):  

* od 30 do 22 dnů před nástupem          -         60% z celkové částky za pobyt 

* od 21 do 8   dnů před nástupem           -         85% z celkové částky na pobyt 

* od 7 dnů do nenastoupení na pobyt  -         100% z celkové částky na pobyt

Stornovací podmínky: vstupují v platnost dnem zaslání závazné objednávky klientem nebo zaplacením zálohy na objednané služby. Ubytovatel si za každý klientem zrušený pobyt, provedený ze strany klienta elektronickou formou z webových stránek ubytovatelem a dodatečně telefonicky nebo elektronicky vzájemně potvrzený mezi klientem a ubytovatelem, účtuje vyřizovací poplatek ve výši 1.000,-Kč. Každé přeložení stejného klienta z jeho vůle na jiný objekt je ze strany ubytovatele zpoplatněno částkou 500,-Kč. Storno poplatky se počítají ode dne písemného doručení stornovaného pobytu ubytovateli. Každý klient má právo objednaný pobyt zrušit a to výhradně písemnou formou. Pokud za sebe klient zajistí náhradu, storno poplatky se neúčtují.

Ubytovatel si vyhrazuje právo zrušit klientovi závazně objednaný pobyt a to v případě, kdy klient neuhradí včas a v termínu předepsanou zálohu nebo doplatek pobytu. V tomto případě klient uhradí ubytovateli storno poplatky dle výše uvedených stornovacích podmínek.

Reklamace: Za technický a hygienický stav a vybavenost pronajímaného objektu a okolí přináležícího k objektu odpovídá ubytovatel objektu. V těchto případech je nutné vždy vyřídit reklamaci včetně finančního vyrovnání nebo jiné náhrady přímo na místě mezi klientem a ubytovatelem objektu a to vždy s písemným dokladem podepsaným oběma stranami. Reklamovat nelze případný výskyt hmyzu, hlodavců nebo jiné fauny v objektu nebo v jeho okolí.

Reklamaci zprostředkovatelských služeb poskytnutých ubytovatelem, uplatňuje klient výhradně písemnou formou a to nejpozději do 7 dní po ukončení pobytu. Ubytovatel klienta vyrozumí o vyřízení reklamace nejdéle do 30 dní po jejím obdržení.

Pojištění: ceny neobsahují pojištění. Za poškození klienta, krádež, úraz nebo zničení majetku a věcí v průběhu pobytu ubytovatel neodpovídá a nenese jejich následky. Ubytovatel doporučuje pro tento případ uzavřít pojištění pro cesty a pobyt před odjezdem.

 

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 01.11.2015 a platí pro všechny rezervující se klienty.